محاسبه سود استخراج ارزهای مجازی

محاسبه بر اساس هر بیت کوین برابر:
دلار
تومان
 
انتخاب دستگاه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعرفه برق:
 
 
 
 
بیت کوینهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه000
هفتگی000
ماهانه000
سالانه000
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)00
محاسبه بر اساس هر بیت کوین کش برابر:
دلار
تومان
 
انتخاب دستگاه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعرفه برق:
 
 
 
 
بیت کوین کشهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه000
هفتگی000
ماهانه000
سالانه000
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)00
محاسبه بر اساس هر اتریوم برابر:
دلار
تومان
 
تعرفه برق:
 
 
 
 
اتریومهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه000
هفتگی000
ماهانه000
سالانه000
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)00
محاسبه بر اساس هر لایت کوین برابر:
دلار
تومان
 
تعرفه برق:
 
 
 
 
لایت کوینهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه000
هفتگی000
ماهانه000
سالانه000
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)00
محاسبه بر اساس هر دش برابر:
دلار
تومان
 
انتخاب دستگاه:
 
 
تعرفه برق:
 
 
 
 
دشهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه000
هفتگی000
ماهانه000
سالانه000
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)00
محاسبه بر اساس هر زی کش برابر:
دلار
تومان
 
انتخاب دستگاه:
 
 
 
تعرفه برق:
 
 
 
 
زی کشهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه000
هفتگی000
ماهانه000
سالانه000
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)00
محاسبه بر اساس هر دیکرید برابر:
دلار
تومان
 
انتخاب دستگاه:
 
 
تعرفه برق:
 
 
 
 
دیکریدهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه000
هفتگی000
ماهانه000
سالانه000
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)00